Miljö

Sandhultsbostäder skall i sin verksamhet genom ständiga förbättringar förebygga och minimera negativ miljöpåverkan för att skapa en sund och bra boendemiljö för våra nuvarande och framtida hyresgäster.

Detta skall ske genom att:

  • Följa lagar och för ordningar samt beakta omvärldskrav.
  • Informera, utbilda och stimulera hyresgäster, personal och entreprenörer till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöfrågor.
  • Hantera och sortera allt slags avfall så att miljöstörningar minimeras.
  • Ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet.
  • Sträva efter att vid inköp prioritera kvalitet i material och produkter.
  • Ställa krav på leverantörer och entreprenörer på miljöanpassade varor och tjänster.
  • Föra en dialog med hyresgästerna, informera och tillhandahålla olika hjälpmedel som Stimulerar hyresgästernas intresse och engagemang för miljön.